Gerzson (mint anyakönyvezhető)  férfinév - IPA: [ ˈɡɛrʒon] - a héber eredetű bibliai férfinév. A jelentése bizonytalan, népies magyarázat szerint idegen, jövevény, száműzött - גֵּרְשֹׁם‎  Gēršōm, "a sojourner there"; latin: Gersam.  Mózes adta elsőszülött fiának ezt a nevet, miután száműzték az egyiptomi uralkodói udvarból:

  Mózes második könyvében (Móz.2), amikor Mózes elmenekül Egyiptomból, a pusztában segít néhány nőnek, hogy az állataikat meg tudják itatni. Később ebbe a családba házasodik be. A szöveg szerint a lányok apját a (Móz.2:18)-ban Reúélnek hívják, azonban később többször is Jitróként nevezi meg ugyanezt az embert a Biblia. A Jitró szó jelentése: Őkegyelmessége, és címet (is) jelentett, nem csak tulajdonnévként funkcionált, amit Midján papja vagy főnöke (ugyanis a kohén főnököt, vezetőt is jelent, nem csak papot) viselt. Másként fogalmazva, Reúél volt a Jitró, vagyis a kegyelmes úr. Jetró egyik lányát - Cipporát - házastársául adta Mózesnek és aki fiút szült Midián-ban neki (Kr.e.1530 körül):

" És fiat szűle ez és nevezé nevét Gersomnak,
mert mondá: Jövevény voltam az idegen földön.
"

{Mózes II. könyve: 2:22}  Magyarországon az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel - az azidőtájt születettek - a 100 leggyakoribb férfinév között. 1997-ben az országos tudakozó 86 előfizetőt tartott nyilván ezzel a keresztnévvel (vö. László: kb.163.000, József: kb.157.000, Attila: kb. 32.000)). Névnapjukat február 22-én ünneplik, létezik még egy július 12-i dátum is.

*

Gerzson - Cippora - Mozes
Cippora, Gerzson és Mózes
(forrás: Bibleencyclopedia.com)

 

Rylands

Egy miniatúra a 'Rylands Haggadah'-ból (1330 körüli zsidó kézirat
(John Rylands Library, Manchester, UK)

* Cippora körülmetéli fiát, Gershom-ot.
* Mózes és családja (Eliezer, Cippora, Gershom, Mózes) visszatérése Egyiptomba -
- az égő csipkebokorból kapott utasítás alapján.


*

  A bibliakutatók úgy tekintik, hogy a név lényegében megegyezik Gersonnal, és a Krónikák könyvében az egyik fő lévita klán ősét néha GersoMként, néha GersoNként azonosítják. A Bibliában 14-szer említik (Exodus 2:22 -- Ezra 8:2).Gerzsoniták
- (Gersonéi, Gersonhoz tartozók):

  Lévi három fia közül az elsőként megnevezett fiú, Gerson (más néven Gersom) leszármazottai a két fia, Libni és Simei vonalán (1Kr 6:1, 16, 17). A gersoniták alkották a léviták három nagy osztályának az egyikét. A pusztában tartott első népszámláláskor 7500 egy hónaposnál idősebb férfinemhez tartozó gersonita volt. Közülük 2630-an 30–50 éves férfiak voltak, akik a hajléknál szolgáltak (4Mó 3:21, 22; 4:38–41). A pusztában a gersoniták feladata volt ügyelni a hajlékra (a találkozás sátrára), annak takaróira, a hajlék bejáratán lévő lepelre, az udvar kárpitjaira, az udvar bejáratának a leplére és a sátorkötelekre (4Mó 3:23–26; 4:21–28; 2Mó 26:1, 7, 14, 36; 27:9, 16). Amikor a pusztában táboroztak, a hajlék ny. oldalán volt a kijelölt helyük. Mögöttük, a hajléktól kellő távolságban Efraim háromtörzsenkénti beosztású tábora táborozott (4Mó 3:23; 2:18). Amikor Izrael fejedelmei 6 fedett szekeret és 12 bikát hoztak ajándékba a hajléknál végzett szolgálathoz, Mózes 2 szekeret és 4 bikát Gerson fiainak adott (4Mó 7:1–7). Amikor a tábor útnak indult, a gersoniták és a méráriták az elsőként útra kelő Júda háromtörzsenkénti beosztású tábora és Rúben háromtörzsenkénti beosztású tábora között mentek (4Mó 10:14–20).

A gersonitáknak Manassé, Issakár, Áser és Naftali területén jelöltek ki 13 várost a legelőikkel együtt. A nemzet hat menedékvárosa közül kettőt, a galileai Kedest és a básáni Golánt ők kapták meg (Jzs 21:27–33). Amikor Dávid újjászervezte a léviták szolgálatát, az énekléssel és a kincstárral kapcsolatos teendők ellátására gersonitákat is kinevezett (1Kr 6:31, 32, 39–43; 23:4–11; 26:21, 22). Ezékiás király napjaiban olyan léviták is részt vettek a templom megtisztításában, akik gersoniták voltak (2Kr 29:12–17).       (források: jw.org //Ryland / 'Gershom'-Wikipedia / Bibliai kincsestár alapján)
- © All Rights Reserved! - Szentes Gerzson Péter